Mój życiorys (odpis z rękopisu)

Urodziłem się w Warszawie na Kanonii dn. 16.III.1895 roku.

Wykształcenie

W 1914 r. otrzymałem maturę w Szkole Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie.
W 1918 r. wysłuchałem I semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
W 1925 r. ukończyłem Wyższą Szkołę Wojenną.

Praca w Harcerstwie
W harcerstwie pracowałem od samego jego początku tj. od 1911 r., jako założyciel Drużyny Zawiszy Czarnego przy szkole im. Stanisława Staszica.
W 1912 r. uczęszczałem na kurs dla komendantów drużyn, prowadzony przez dh-ów ze Lwowa Grotyńskiego i Asfanowicza ( w rzeczywistości Grodyńskiego i Affasanowicza - W.B.).
W 1913 r. - I obóz /z Kongresówki/ na Polesiu, jako zastępowy pod komendą dh. Alojzego Pawełka.
W 1914 r. pełnię funkcję Przewodniczącego Wydziału Rady Drużynowych.
Od VIII.1915 r. do VII.1917 r. - przerwa w pracach harcerskich / służba w I Brygadzie Legionów J. Piłsudskiego/.
Od 27.VII.1917 r. do 2.XI.1918 r. /po odmowie przysięgi Legionów - J. Piłsudski internowany w Magdeburgu/ - zostałem odkomenderowany do P.O.W. z jednoczesnym skierowaniem do pracy w harcerstwie. Zostaję wybrany przez Zjazd Delegatów na Członka Komendy Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnię funkcję Kierownika Wydziału Regulaminowego. Jednocześnie byłem kmdtem IA Okręgu /Warszawa/.
Od XI.1918 - 15.IV.1919 r. w zorganizowanym Batalionie Harcerskim pełnię funkcję d-cy I kompanii.
15.IV.1919 r. wracam do 5 pp Leg., z którym wyruszam na front.

Przebieg służby wojskowej  /niektóre daty/
1920 r. - D-ca komp. 5 pp Leg.
1922 r. - Wydział Stowarzyszeń Wojskowo-Wychowawczych /ZHP i Związek Strzelecki/
1925 r. - ukończenie Wyższej Szkoły Wojennej
1927 r. - Oddział III Szt. Gener. Wydział P.W.
1928 r. - awans na majora
1928-30 -  D-ca baonu 84 pp.
1930-33 - Szef Sztabu 6 dyw. piech.
1933-36 - DOK VII - kier. sam. refer.
1936-39 -  Biuro Historyczne - kier. sam. refer.
1939-46 - Obóz intern. w Rumunii, Obóz jeńców w Dorsten, Obóz jeńców w Dossel, Szpital w Murnau.
IX.1946  - powrót do Kraju - b.chory.

Odznaczenia
Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, 4-krotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości i inne.

Uwaga do pracy w harcerstwie
Zaznaczyć tutaj muszę , że szkoły rządowe /rosyjskie/ były po strajku szkolnym w 1905 r., bojkotoane przez większa część społeczeństwa i w ruchu skautowym żadnego udziału nie brały.

/-/ mjr. dypl. J. Wądołkowski

odpis sporządził i uwagami sygnowanymi W.B. opatrzył Wojciech Bogusławski.
Warszawa, 1986.06.21 

Po powrocie do Polski Jerzy Wądołkowski utrzymywał się z renty. Do końca życia utrzymywał kontakt z 16WDH. Był gościem jubileuszy 25-lecia i 50-lecia Szesnastki.

Zmarł 22.V.1964 r. w Milanówku, gdzie został pochowany.

W dniu 31 lipca 1999 r.,  w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz niepodległości RP, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Marzec 1912 r. Pierwszy w zaborze rosyjskim kurs instruktorski w Strachowie w willi państwa Rudnickich. Jerzy Wądołkowski siedzi po  środku w najniższym rzędzie.

 

Bracia Wądołkowscy. Od lewej: Jerzy, Karol i Ignacy

Komenda Batalionu Harcerskiego w Warszawie, listopad 1918 r. 
Od lewej: ppor. Jerzy Wądołkowski- d-ca 1 komp., ppor. Tadeusz Gutowski - d-ca 2 komp., pchor. Janusz Rudnicki - adiutant  por. Tadeusz Młodkowski, ppor. Piotr Olewiński - d-ca 3 komp.. 

Opracował: Marek Gajdziński