Jan Henryk WłodarkiewiczUrodzony 28 maja 1900 w Warszawie. Uczeń i absolwent Gimnazjum im. St, Staszica w  Warszawie.  Wstąpił do Drużyny Skautowej im. Zawiszy Czarnego działającej przy szkole St,. Staszica prawdopodobnie jesienią 1914r. Od 1915 jak większość skautów członek POW. W 1916 roku zastępowy, a następie , na początku 1920r. – drużynowy.  Wcześniej w  listopadzie 1918 roku razem ze wszystkimi szarżami  swojej drużyny skautowej, brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie i  wstąpił do Batalionu Harcerskiego tworzącego się Wojska Polskiego  Od tej chwili nierozerwalnie związany w Wojskiem Polskim.  Oficer służby stałej WP, kolejno dowódca plutonu, dowódca szwadronu i adiutant 27. pułku ułanów, oficer sztabu Brygady Kawalerii "Baranowicze", od 1930 instruktor na kursie dowódców szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i od 1935 oficer Wydz. Specjalnego (dywersji pozafrontowej) Oddz. II Sztabu Generalnego.

W kampanii wrześniowej 1939 przydzielony do Ośrodka Zapasowego Kawalerii w Garwolinie, 15 września sformował we Włodawie improwizowany szwadron kawalerii, początkowo włączony w skład kawalerii dywizyjnej 41. DP Rezerwowej Armii "Lublin", a po jej kapitulacji walczący dalej pod jego dowództwem samodzielnie i rozformowany dopiero 15 października w okolicy Mrozów koło Warszawy. W tym czasie jego zastępcą był ppor. Witold Pilecki.

Kilka dni później mjr. Włodarkiewicz przybył do Warszawy, gdzie był inicjatorem utworzenia, współorganizatorem i następnie od listopada 1939 Komendantem TAP - Tajna Armia Polska pod pseudonimem  Darwicz, Jan, Odważny.

Wchodził także w skład komitetów redakcyjnych pisma "Znak" [wydawanego od marca 1940 organu "Znaku", pionu politycznego TAP] i "Biuletynu Żołnierskiego" [ukazującego się od sierpnia organu TAP].

Od kwietnia 1940 reprezentował Tajną Armię Polską w Komitecie Porozumiewawczym Organizacji Niepodległościowych, a od września - października 1940 w prezydium KN.

W styczniu 1941 był krótko przewodniczącym prezydium KN. Od grudnia 1940 Dowódca Wojskowych Oddziałów Skonfederowanych, a od stycznia 1941 Komendant Naczelny pionu wojskowego KN - Konfederacji Zbrojnej [KZ]. Używał wówczas ps. Jan Darwicz.

Od lipca 1941 uczestniczył w opracowaniu planu akcji "Wachlarz" i wkrótce potem po scaleniu KZ z ZWZ [wrzesień 1941] mianowany komendantem "Wachlarza" pod ps. Damian.

Mianowany podpułkownikiem rozkazem L.21/BP z 11 listopada tego roku.

Zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 18 marca 1942 we Lwowie, podczas swojej pierwszej inspekcji I Odcinka "Wachlarza".

Marek Gajdziński