Warunki przystąpienia do UNDHR

Do Unii Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej mogą przystąpić:

Drużyny - jednostki harcerskie, które zostały założone od powstania pierwszych zalążków skautingu na ziemiach polskich do chwili ukształtowania się Odrodzonego Państwa Polskiego, czyli do roku 1921.

Drużyny, które legitymują się nieprzerwaną ciągłością pracy harcerskiej od chwili powstania do dnia dzisiejszego.

Przez "ciągłość pracy harcerskiej" rozumie się:

  • działalność harcerską od chwili powstania drużyny do wybuchu I Wojny Światowej (do 1914 r.)

  • różne formy organizacji drużyny w czasie I Wojny Światowej i udział członków drużyny w walkach o niepodległość (od 1914 r. do 1921 r.)

  • działalność harcerską w pierwszych latach niepodległości (od 1918 r.do 1921 r.) i do wybuchu II Wojny Światowej (do 1 IX 1939 r.)

  • różne formy organizacji drużyny (np. Szare Szeregi) w czasie II Wojny Światowej lub udział wychowanków w walce z Niemcami faszystowskimi lub Rosją sowiecką

  • działalność w latach od 1945 r. do 1949-1950 r.

  • działalność od reaktywowania ZHP w 1956-1957 r. do chwili obecnej.

Drużyna może przystąpić do Unii nawet jeśli w podanych powyżej okresach nie działała kiedy wykaże, że musiała zaprzestać działalności ze szczególnych powodów, zwłaszcza politycznych.

Drużyny, które realizują program Wizji Najstarszej Drużyny Harcerskiej Rzeczypospolitej sformułowany przez Unię i zobowiążą się do wypełniania ciążących na członkach Unii obowiązków.

Nowych członków do Unii wprowadza drużyna, która jest już członkiem UNDHR.

Każda drużyna należąca do Unii zobowiązana jest wyszukiwać drużyny, które mogą być członkami Unii gdy spełniają wyżej wymienione warunki i zapraszać je do wstąpienia do Unii.

Każda drużyna harcerska odpowiadająca warunkom określonym przez UNDHR może zwrócić się do którejkolwiek drużyny należącej do Unii z prośbą o wprowadzenie jej do Unii. Drużyna taka nie może tej prośbie odmówić i musi ją rozpatrzyć.

Do obowiązków drużyny wprowadzającej należy:

  • wyznaczenie ze swego grona instruktora, który będzie się zajmował całokształtem spraw związanych z wprowadzeniem nowego członka do Unii

  • wnikliwe zapoznanie się z historią i dniem dzisiejszym drużyny kandydującej do Unii

  • ocena, czy kandydat wypełnia warunki członkostwa w Unii i może stać się jej członkiem

  • odebranie od kandydata maszynopisu, wydruku, kserokopii itp. (minimum 2 str.) z krótką historią drużyny, w miarę możliwości w tylu egzemplarzach ilu jest członków Unii, oraz innych materiałów informacyjnych.

Drużyna wprowadzająca po przeprowadzeniu czynności sprawdzających informuje na piśmie drużynę ubiegającą się o członkostwo w Unii, czy może być członkiem Unii czy też nie. W razie decyzji negatywnej wymagane jest jej uzasadnienie.

Drużyna wprowadzająca w przypadkach wątpliwych może konsultować się z innymi drużynami - członkami Unii lub pozostawić kwestię spełniania kryteriów przez kandydata Spotkaniu Korespondentów i Drużynowych UNDHR na Zlocie Unii.

Drużyna wprowadzająca przekazuje wszelkie informacje dotyczące kandydata na członka Unii pozostałym drużynom - członkom Unii.

Drużyna wprowadzająca bierze pełną odpowiedzialność za kandydata na członka Unii, jej pozytywna rekomendacja będzie w dużym stopniu decydowała o przyjęciu do Unii.

Nowa drużyna może zostać przyjęta do Unii tylko w czasie Zlotu UNDHR.

Drużyna kandydująca do członkostwa w Unii po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji jest zapraszana na Zlot Unii. W czasie Wielkiego Ogniska Zlotowego (lub w innych okolicznościach) drużyna wprowadzająca krótko przedstawia kandydatana członka, a następnie udziela się głosu kandydatowi. Przedstawienie jest tylko pewną formalnością, gdyż do tego momentu wszyscy przedstawiciele drużyn - członków Unii powinni mieć pełne informacje o kandydacie. Następnie Marszałek Unii (lub osoba prowadząca ognisko) zapytuje kolejno wszystkich przedstawicieli drużyn - członków Unii, czy dana drużyna może przystąpić do Braterskiego Związku.

Wszyscy obecni przedstawiciele drużyn Unii muszą wyrazić swą akceptację dla nowego członka. W tym wypadku obowiązuje zasada jednomyślności, sprzeciw choć jednego członka Unii eliminuje kandydata. 

Zadaniem drużyny wprowadzającej jest niedopuszczenie do takiej sytuacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji można rozpocząć uroczystość przyjęcia do Unii.

Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego - "Wszystko co nasze" przedstawiciele wszystkich drużyn - członków Unii oraz przedstawiciele drużyn przyjmowanych zaprzysięgają tekst Unii.

Zaprzysiężenie polega na tym, że przedstawiciele drużyn stoją w kręgu w odległości 3 kroków od ognia lub flagi narodowej, podnoszą lewą rękę do góry - zgiętą w łokciu z rozwartymi palcami (symbol Słońca), prawą rękę kierują w stronę ognia lub flagi, wyciągają dwa palce (jak przy Przyrzeczeniu) i powtarzają słowa tekstu Unii. Po odśpiewaniu Roty wszyscy przedstawiciele na znak potwierdzenia podpisują tekst Unii. Od tego momentu drużyna kandydująca staje się pełnoprawnym członkiem Unii.

Zaprzysiężenie tekstu Unii powinno odbywać się na każdym Zlocie Unii, musi się odbyć przy przyjmowaniu nowych członków.

Kraków, 22 V 1983 r., z późniejszymi zmianami.

Warunki wykluczenia z UNDHR

Drużyna należąca do Unii przestaje być jej członkiem jeżeli przez kolejne 3 lata nie bierze żadnego albo minimalny udział w pracach Unii, zwłaszcza jeśli nie uczestniczy w 3 kolejnych Zlotach Unii.

Wykluczenie odbywa się podczas Spotkania Korespondentów i Drużynowych UNDHR jeśli przedstawiciele drużyn - członków Unii jednogłośnie orzekną, że dana drużyna nie spełnia warunków przynależności do Unii i w związku z tym nie może być jej członkiem.

Każda drużyna może w dowolnym czasie wystąpić z Unii bez podania powodów, lecz powinna o tym fakcie powiadomić pozostałych członków Unii z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Kraków, 22 V 1983 r., z późniejszymi zmianami.