Zlot UNDHR powinien być organizowany co roku w maju. Termin Zlotu jest ideowo związany z datą 22 V 1911 r. kiedy dh Andrzej Małkowski wydał pamiętny rozkaz nr 1, w którym powołał 3 pierwsze oficjalne sokole drużyny skautowe.

Nie znaczy to jednak, że Zlot musi odbywać się w dniu 22 maja. Należy wybrać najbardziej optymalny termin majowy (najlepiej 10-15 V). Maj jest terminem stałym, choć w szczególnych przypadkach i po uzgodnieniu tegoż wszystkimi drużynami może się odbyć w innym terminie. Zlot urządza się pod koniec tygodnia (piątek, sobota, niedziela).

Zlot organizuje drużyna lub kilka drużyn z danego środowiska.

Na każdym Zlocie Unii wyznacza się organizatora następnego Zlotu.

Drużyna organizująca przekazuje ogólne informacje o Zlocie Unii na grudniowym spotkaniu korespondentów lub w terminie późniejszym zwykłymi kanałami.

Dokładne informacje o Zlocie powinny dotrzeć do każdej drużyny - członka Unii co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem Zlotu. Organizator zobowiązany jest podać dokładny opis miejsca Zlotu (najlepiej włącznie z mapą okolic), informacje o środkach komunikacji (godziny przyjazdu i odjazdu), warunki kwatermistrzowskie (zaopatrzenie, opłata zlotowa itp.).

Wybór miejsca Zlotu zależy od organizatora, który liczy się z sugestiami innych drużyn. W razie kilku kandydatur do organizacji Zlotu wybiera się tą drużynę, która zaproponuje lepsze miejsce. Miejsce Zlotu musi odpowiadać podstawowym warunkom prawidłowego obozowania, być atrakcyjne terenowo i zgodne z programem Unii.

Drużyna organizująca Zlot załatwia wszelkie formalności związane z miejscem Zlotu (zezwolenia, drzewo itp.), obsadza funkcję oboźnego Zlotu, wystawia służbę zlotową i kwatermistrzowską.

Drużyna organizująca Zlot Unii przygotowuje w porozumieniu z innymi drużynami program Zlotu, a zwłaszcza program seminariów instruktorskich (stały punkt na każdym Zlocie), Wielkiego Ogniska Zlotowego, gier itp.

Organizator jest odpowiedzialny za należyte pozostawienie miejsca Zlotu i całość spraw organizacyjnych.

Organizator po zakończeniu Zlotu sporządza sprawozdanie ze Zlotu Unii, które rozsyła do wszystkich drużyn - członków Unii nie później niż do grudniowego spotkania korespondentów (sprawozdanie to dołącza się do zbioru dokumentów Unii).

W Zlocie UNDHR obowiązane są uczestniczyć wszystkie drużyny należące do Unii.

W Zlocie powinny uczestniczyć Zastępy Zlotowe (6-14 osób) reprezentujące poszczególne drużyny oraz instruktorzy upoważnieni do podejmowania wiążących decyzji w imieniu całej swej jednostki (reguła uczestnictwa). Byłoby wielce pożądane, gdyby w Zlocie brały udział całe drużyny (30-60 osób lub więcej) plus cała kadra (optymalny wariant uczestnictwa). W miarę okrzepnięcia i lepszego zorganizowania UNDHR należy dążyć do realizacji tego wariantu.

Biorąc pod uwagę nieprzewidziane trudności i przeszkody które często niesie ze sobą życie, udział drużyny w Zlocie jest zaliczany o ile na Zlocie reprezentuje ją przynajmniej jeden instruktor upoważniony do podejmowania decyzji w jej imieniu (minimalny wariant uczestnictwa).

Drużyny zgłaszają wcześniej organizatorowi jaki wariant uczestnictwa w Zlocie Unii obierają (należy podać liczbę uczestników z danej drużyny lub środowiska).

Wariant minimalny jest wariantem szczególnym i nie może go tłumaczyć lenistwo lub zaniedbanie.

Nie może być przyjęta do UNDHR drużyna, która nie realizuje na Zlocie podstawowego wariantu uczestnictwa.

W czasie Zlotu UNDHR obiera się Marszałka Unii (na ognisku lub Spotkaniu Korespondentów i Drużynowych UNDHR). Marszałkiem Unii zostaje instruktor obecny na Zlocie, w razie kilku kandydatów kolejno o najwyższym stopniu instruktorskim, o najdłuższym stażu instruktorskim w danym stopniu i najstarszy wiekiem. W razie braku zgody kandydata (musi być ona umotywowana ważnymi przyczynami) wybierany jest kolejny itd.

Marszałek Unii to funkcja honorowa (reprezentacyjna), sprawami organizacyjnymi zajmuje się Oboźny Zlotu. Marszałek jest zobowiązany sprawić sobie Laskę Marszałkowską (może to być również Buława). Pod jego przewodnictwem toczą się obrady obydwu spotkań korespondentów (zlotowego i grudniowego). Ponadto Marszałek koordynuje współpracę między głównymi ośrodkami Unii (Krakowem ,Łodzią i Warszawą).

Kraków, 5 VIII 1983 r., z późniejszymi zmianami.