Każda z drużyn powołuje korespondenta drużyny, którym nie powinien być drużynowy (komendant szczepu).

Korespondent drużyny ma obowiązek zapewnienia ciągłości swojej pracy - wyszukania następcy i przekazania mu swoich kontaktów.

Korespondent drużyny referuje drużynowemu (komendantowi szczepu) sprawy wynikające ze swoich zadań.

Zadania korespondenta drużyny:

  1. prowadzenie ewidencji korespondentów innych drużyn
  2. rozsyłanie wszystkim korespondentom:
    1. informacji o organizowanych przez drużynę obozach letnich i zimowych, jubileuszach i sesjach historycznych (obowiązkowo)
    2. informacji o innych ważnych akcjach i imprezach organizowanych przez drużynę lub inne drużyny w danej miejscowości (według uznania)
    3. opracowywanych przez drużynę pisemnych materiałów pomocniczych wydawnictw drużyny (jednodniówek, pism, książek itp.).

Korespondenci drużyn spotykają się dwa razy w roku:

  1. w grudniu na spotkaniu korespondentów
  2. w maju na zlocie drużyn.

Korespondenci powinni ważniejsze zawiadomienia (np. o Zlocie Unii) i materiały przesyłać listem poleconym do wszystkich korespondentów i drużynowych (szczepowych) drużyn - członków Unii.

Korespondenci i drużynowi powinni dbać o propagowanie idei UNDHR wśród członków ich drużyny i pozostałych drużyn z ich środowiska.

Propozycja Najstarszych Drużyn Harcerskich miasta Krakowa.

Kraków, 28 IV 1983 r., z późniejszymi zmianami.

Począwszy od roku 2001 wprowadzono system korespondencji elektronicznej. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm grupy dyskusyjnej na Yahoogroups.com. Grupa ma charakter zamknięty. Uczestniczą w niej wyłącznie instruktorzy i korespondenci drużyn UNDHR.