W związku z zauważalnym na przestrzeni ostatnich kilku lat brakiem przekazywania tradycji UNDHR u części drużyn, celowym wydaje się być jak najrychlejsze skodyfikowanie wszystkich obrzędówi zwyczajów Unii - zwłaszcza tych, które nie zostały wymienione wcześniej.

Równie nagląca jest (zważywszy, że tegoroczny Zlot jest związany z 15 rocznicą zawiązania Unii) potrzeba sporządzenia opracowania historycznego pod roboczym tytułem ,,Zarys historii UNDHR 1981-1996'. Szczególnie istotne byłyby wykazy kolejnych Zlotów, Marszałków, zaś w materiałach źródłowych- wszystkie sprawozdania ze Zlotów oraz Spotkań Korespondetów i Drużynowych.

W nawiązaniu do wcześniejszych postanowień dotyczących trybu wykluczaniaz UNDHR (patrz rozdz. 4) oraz ustaleń Spotkania Korespondentów i Drużynowych z grudnia 1992 roku (o automatycznym wykluczaniu drużyny w razie niewywiązywania się przez nią z jej obowiązków, bez poddawania tego pod głosowanie) celowym wydaje się bardziej rygorystyczne podejście do tego typu przypadków, niż to miało miejsce dotychczas. W związku z tym za wykluczone z Unii uznaje się:

  • 5 Krakowską Drużynę Harcerską
  • 22 Warszawską Drużynę Harcerską

Nie pozbawia to tych drużyn możliwości ponownego przyjęcia do Unii na ogólnie obowiązujących warunkach.

Tekst powyższy został poddany dyskusji i podpisany przez reprezentantów drużyn UNDHR na XIV Zlocie Unii w Ojcowie w dniu 12 maja 1996 r.